LISTAS BENEFICIARIOS BECAS 2012/2013

22.01.2013 22:41

 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2012, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic, de l’alumnat d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i d’unitats d’educació especial, escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat a la Comunitat Valenciana, per al curs 2012-2013. [2013/83]

Per Orde 31/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d’Educació, For- mació i Ocupació, es regula la convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic, de l’alumnat d’Edu- cació Primària, Educació Secundària Obligatòria i d’unitats d’educació especial, escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concer- tat a la Comunitat Valenciana, per al curs 2012-2013 (DOCV 6806, 28.06.2012).

Reunida la Comissió Avaluadora prevista en les bases 7 i 16 de l’annex I de l’esmentada orde de convocatòria, el 26 de novembre de 2012, una vegada complit el termini de correccions o esmenes de les sol·licituds, tant de la fase A com de la fase B de la convocatòria, i després d’avaluar-les, ha formulat la proposta de concessió i denegació de les ajudes.

Vista la proposta de concessió i denegació de la Comissió Avalua- dora, d’acord amb la base 16 de l’annex I de l’orde de convocatòria, el Servici de Títols, Beques i Ajudes a l’Estudi, com a òrgan instructor del procediment, eleva al director general de Centres Docents la proposta de concessió i denegació de les ajudes formulada per la Comissió Ava- luadora, una vegada comprovat que els beneficiaris reunixen tots els requisits per a rebre les ajudes, establits en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en l’orde de convocatòria.

De conformitat amb el que establix la disposició final primera de l’Orde 31/2012, de 22 de juny abans esmentada, per la qual la consellera d’Educació, Cultura i Esport delega en la Direcció General de Centres i Personal Docent la facultat de concedir i denegar les ajudes per a l’ad- quisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic, resolc:

U. Beneficiaris

Aprovar les llistes definitives de la fase A i B de l’alumnat benefi- ciari d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic i informàtic en el curs 2012-2013 inclòs en l’annex I. El nombre total de beneficiaris és de 236.179.

Dos. No beneficiaris

Aprovar les llistes definitives de la fase A i B de l’alumnat no bene- ficiari d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic i informàtic en el curs 2012-2013 inclòs en l’annex II. El nombre total de no beneficiaris és de 29.219, amb indicació en tots els casos del motiu de denegació de l’ajuda.

Tres. Crèdit

El crèdit destinat a les ajudes per a l’adquisició dels llibres de text i de material didàctic i informàtic, per a esta resolució, les bases de la qual estan arreplegades en l’annex I de l’orde de convocatòria és de 26.494.774 euros, amb càrrec a la línia de subvenció T0067000, del capí- tol IV de la secció, servici, centre gestor i programa 09.02.01.422.20, de la Llei 10/2011, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2012 (DOCV 6682, 30.12.2012).

Quatre. Quantia individual de l’ajuda

La quantia individual de l’ajuda, d’acord amb l’ordene tercer i la base 6 de l’annex I de l’orde de convocatòria, serà de 125 euros per a l’alumnat beneficiari del 100% de l’ajuda, de 88 euros per a l’alumnat beneficiari del 70% de l’ajuda i de 50 euros per a l’alumnat beneficiari del 40% de l’ajuda.

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2012, de la Direc- ción General de Centros y Personal Docente, de la convo- catoria de ayudas para la adquisición de libros de texto y de material didáctico e informático, del alumnado de Edu- cación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y de unidades de educación especial, escolarizado en un centro público o en un centro privado concertado en la Comuni- tat Valenciana, para el curso 2012-2013. [2013/83]

Por Orden 31/2012, de 22 de junio, de la Conselleria de Educa- ción, Formación y Empleo, se regula la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto y de material didáctico e informático del alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y de unidades de educación especial, escolarizado en un centro público o en un centro privado concertado en la Comunitat Valenciana, para el curso 2012-2013 (DOCV 6806, 28.06.2012).

Reunida la Comisión Evaluadora prevista en las bases 7 y 16 del anexo I de la citada orden de convocatoria, el día 26 de noviembre de 2012, una vez cumplido el plazo de correcciones o subsanaciones de las solicitudes, tanto de la fase A como de la fase B de la convocatoria, y tras evaluar las mismas, ha formulado la propuesta de concesión y denegación de las ayudas.

Vista la propuesta de concesión y denegación de la comisión evalua- dora, de acuerdo con la base 16 del anexo I de la orden de convocatoria, el Servicio de Títulos, Becas y Ayudas al Estudio, como órgano instruc- tor del procedimiento, eleva al director general de Centros Docentes la propuesta de concesión y denegación de las ayudas formulada por la Comisión Evaluadora, una vez comprobado que los beneficiarios reúnen todos los requisitos para recibir las ayudas, establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la orden de convocatoria.

De conformidad con lo establecido en la disposición final primera de la Orden 31/2012, de 22 de junio, antes citada, por la que la conse- llera de Educación, Cultura y Deporte delega en la Dirección General de Centros y Personal Docente la facultad de conceder y denegar las ayudas para la adquisición de libros de texto y de material didáctico e informático, resuelvo:

Uno. Beneficiarios

Aprobar las listas definitivas de la fase A y B del alumnado benefi- ciario de ayudas para la adquisición de libros de texto y material didác- tico e informático en el curso 2012-2013 incluido en el anexo I. El número total de alumnos beneficiarios es de 236.179.

Dos. No beneficiarios

Aprobar las listas definitivas de la fase A y B del alumnado no beneficiario de ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico e informático en el curso 2012-2013 incluido en el anexo II. El número de alumnos no beneficiarios es de 29.219, con indicación en todos los casos del motivo de denegación de la ayuda.

Tres. Crédito

El crédito destinado a las ayudas para la adquisición de los libros de texto y de material didáctico e informático para esta resolución, cuyas bases están recogidas en el anexo I de la orden de convocatoria, es de 26.494.774 euros, con cargo a la línea de subvención T0067000, del capítulo IV de la sección, servicio, centro gestor y programa 09.02.01.422.20, de la Ley 10/2011, de 27 de diciembre, de Presu- puestos de la Generalitat para el ejercicio 2012 (DOCV 6682, de 30 de diciembre).

Cuatro. Cuantía individual de la ayuda

La cuantía individual de la ayuda, de acuerdo con el ordeno tercero y la base 6 del anexo I de la orden de convocatoria, será de 125 euros para el alumnado beneficiario del 100% de la ayuda, de 88 euros para el alumnado beneficiario del 70% de la ayuda y de 50 euros para el alumnado beneficiario del 40% de la ayuda.

De conformitat amb els criteris d’adjudicació de l’ajuda establits en la base sexta de l’annex I de l’Orde 31/2012, de 22 de juny, amb el desglossament següent:

Alumnat beneficiari al qual ha correspost el 100% de la quantia de l’ajuda és de 179.168, per un import total de 22.396.000 euros.

Alumnat beneficiari al qual ha correspost el 70% de la quantia de l’ajuda és de 32.848, per un import total de 2.890.624 euros.

Alumnat beneficiari al qual ha correspost el 40% de la quantia de l’ajuda és de 24.163, per un import total d’1.208.150 euros.

Cinc. Publicació

Esta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i la resolució amb les llistes definitives, annex I de benefici- aris i annex II de no beneficiaris, es faran públics en el tauler d’anuncis dels centres docents el dia 8 de gener de 2013.

També, la resolució amb les llistes de beneficiaris i no beneficiaris, per orde alfabètic, es publicaran en les direccions territorials d’Edu- cació, Cultura i Esport d’Alacant, Castelló i València, així com en la pàgina d’Internet <https://www.cece.gva.es/ocd/areacd/val/abc/ajudes- llibres.asp>.

Sis. Efectes

Esta resolució produirà efectes a partir de l’endemà de la seua publi- cació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Adminis- tratiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció con- tenciosa administrativa, contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposi- ció o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant de la conse- llera d’Educació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seua publicació.

b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seua publicació o a partir de l’endemà del dia en què es notifique la resolució expressa del recurs de reposició o en què este haja d’entendre’s presumptament desestimat.

València, 27 de desembre de 2012.– El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

De conformidad con los criterios de adjudicación de la ayuda esta- blecidos en la base 6 del anexo I de la Orden 31/2012, de 22 de junio, con el siguiente desglose:

Alumnado beneficiario a los que ha correspondido el 100% de la cuantía de la ayuda es de 179.168, por un importe total de 22.396.000 euros.

Alumnado beneficiario a los que ha correspondido el 70% de la cuantía de la ayuda es de 32.848, por un importe total de 2.890.624 euros.

Alumnado beneficiario a los que ha correspondido el 40% de la cuantía de la ayuda es de 24.163, por un importe total de 1.208.150 euros.

Cinco. Publicación

Esta resolución se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, y la misma junto con las listas definitivas, anexo I de bene- ficiarios y anexo II de no beneficiarios, se harán públicas en el tablón de anuncios de los centros docentes el día 8 de enero de 2013.

Asimismo, la resolución con las listas de beneficiarios y no benefi- ciarios, por orden alfabético, se publicarán en las direcciones territoria- les de Educación, Cultura y Deporte de Alicante, Castellón y Valencia, así como en la página de Internet <https://www.cece.gva.es/ocd/areacd/ es/abc/ajudesllibres.asp>.

Seis. Efectos

Esta resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

De conformidad con los artículos 107, 116 i 117 de la Ley de Régi- men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley Reguladora de la Juris- dicción contenciosa Administrativa, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición o bien plantear directamente recurso contencioso administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a con- tinuación:

a) El recurso de reposición habrá de interponerse ante la consellera de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

b) El recurso contencioso administrativo habrá de plantearse ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación o a partir del día siguiente en el que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición o en que este deba entenderse presuntamente desestimado.

Valencia, 27 de diciembre de 2012.– El director general de Centros y Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.